Bestuursverslag 2018-2019

Bestuursverslag 2018-2019 Volleybalvereniging Tevoko

Algemeen

Seizoen 2018-2019.

Het seizoen 2018-2019 waren er 4 damesteams, 1 herenteam, 3 jeugdteams (1 meisjes B-teams en 2 meisjes C-teams) en 1 CMV team ingeschreven om deel te nemen aan de Nevobo-competitie.

De damesteams kwamen respectievelijk uit in de Promotieklasse (D1), 2e Klasse (D2 en) en de 3e Klasse (D3 en D4).

De drie (meisjes) jeugdteams begonnen het seizoen respectievelijk in de 2e Klasse B-jeugd en de 2e Klasse C-jeugd(beide teams).

De heren verdedigden de Texelse eer in de 1e Klasse.

– D1 mocht het na de kampioenschap van vorig seizoen weer proberen in de Promotieklasse. Door het wegvallen van Britte Stuut (speel tnu n het Nederlandse Talententeam) en Nienke Witte (stude-ren aan de vaste wal) was op voorhand de selectie aan de smalle kant. De doelstelling reikte dan ook niet verder dan te proberen zich te handhaven in de Promotieklasse. Hoewel de dames links en rechts hun punten bij elkaar sprokkelden en ook enkele spectaculaire partijen op de volleybalmat legden, brak het gebrek aan wisselspelers het team uiteindelijk toch op. 29 Punten was te kort om rechtstreekse degradatie te voorkomen, dus komend seizoen gaan de dames hun krachten weer me-ten in de 1e Klasse.

– Het basisteam van D2, wat als de kweekvijver van D1 wordt beschouwd, was ten opzicht van vorige seizoen op enkele plekken gewijzigd. Doordat er een aantal meiden hun vervolgstudie aan de vaste wal gingen doen, moest er aanvulling vanuit andere teams komen. Vanuit de jeugd stroomden Kelly de Jong en Matty Former door en vanuit D3 kwam Simone de Wit over. Het nog altijd jeug-dige team had een plek in de subtop van de 2e Klasse in gedachten. Helaas kon dit niet worden ver-wezenlijkt. Het team had te maken met de klassieke jeugdige wisselvalligheid, wat een hoge positie op de ranglijst in de weg zat. Met een 7e positie in de eindklassering speelde het team een anonieme rol in de 2e Klasse.

– Samen met D4 speelde D3 haar wedstrijden in de 3e Klasse A. Ook in dit team hadden er noodge-dwongen een aantal mutaties zich voorgedaan. Hierdoor was er een grote diversiteit qua leeftijd, maar dit stond de sfeer absoluut niet in de weg. Het team kon zich niet meten met de top in de 3e Klasse, maar met 53 punten uit 22 wedstrijden werd er naar behoren gepresteerd. Helaas moest het team halverwege verder zonder Susan den Braven en zal in het nieuwe seizoen de jeugd in de per-sonen van Elske Zegeren en Sanne Graaf ook niet terugkeren.

-D4 was het andere Tevoko-team wat in de 3e Klasse was ingeschreven. Het D4 van vorig seizoen bestond uit B-jeugd die voor het eerst in de seniorencompetitie meespeelden. Van dit team gingen 5 van de 8 spelers studeren aan de vaste wal. Het “nieuwe” D4 was wederom een jeugdig team be-staande uit A- en B-jeugd en de overblijvers van vorig seizoen. Opnieuw werd gekozen om deze jonge meiden alvast te laten wennen aan de seniorencompetitie. En met succes; het jeugdige team eindigden uiteindelijk boven het geroutineerd D3. Al scheelde het uiteindelijk maar 1 punt. Vooral de onderlinge confrontaties stonden bol van de spanning.

Goed nieuws is dat dit team bijna ongewijzigd het komend seizoen zal doorgaan. De verwachtingen zijn daarom hoog gespannen.

– Na de promotie van H1 vorig seizoen wilden de heren zich wederom bewijzen in de vertrouwde 1e Klasse. Met een op papier brede selectie hadden de mannen er ook alle vertrouwen in. In de wre-de realiteit bleek de breedte van de selectie echter danig tegen te vallen. Door blessures, drukke werkzaamheden en nog veel meer niet te benoemen omstandigheden was het toch weer regelmatig een kunst om 6 spelers in het veld te krijgen. Doordat er bijna geen wedstrijd achter elkaar met het-zelfde team werd gespeeld konden de heren hun draai maar niet vinden. Op de ranglijst was dit al snel vertaald in een plek als rode lantaarndrager, welke in de loop van het seizoen ook niet meer werd verlaten. Rechtstreekse degradatie dus weer. Enig lichtpuntje was het instromen van enkele jeugdige spelers die zich in de loop van het seizoen aanmeldden.

– Zoals hierboven beschreven was het MB1 team van afgelopen seizoen doorgestroomd naar de seniorencompetitie. Het MB2-team, qua leeftijd eigenlijk pas 1e-jaars B-jeugd, bleef als enige team in de 1e Klasse spelen, daar waar ze vorig jaar hun debuut in maakten. Sinds enkele jaren wordt er bij de jeugd een najaars- en een voorjaarscompetitie gespeelt, met tussentijdse promotie als moge-lijkheid.

Helaas bleek de 1e Klasse toch iets te hoog gegrepen voor het team en hoewel er links en rechts wel wat punten bijeen werd gesprokkeld degradeerden de meiden in december naar de 2e Klasse.

In deze 2e Klasse bleek het team veel beter op haar plek en streed het in de voorjaarscompetitie zelfs mee om het kampioenschap. Uiteindelijk bleek de MB1 van MBSOV net iets te sterk, maar de 2e plaats voor de Tevoko-jeugd was evenzeer een prima prestatie.

– Net als vorig seizoen begonnen er twee C-teams aan de competitie.

De beide C-teams startten in dezelfde klasse; de 2e Klasse.. Tevoko C1 startte voortvarend en leek mee te gaan strijden om het kampioenschap. Helaas hielden ze race met Madjoe C3 niet tot het ein-de toe vol. De 2e plaats was evengoed mooi en eervol.

Tevoko C2, een nieuw team bestaande uit voormalige CMV-speelsters, had wat meer moeite in deze klasse. Naar gelang het seizoen vorderde zag je echter dat er steeds meer volleybal in de ploeg kwam en uiteindelijk eindigde het team pal achter Tevoko C1 op een keurige derde plaats.

Na de winterstop speelden beide teams opnieuw in de 2e Klasse A. De indeling van deze klasse was echter drastisch gewijzigd. De tegenstanders bestonden nu uit Croonenburg, Jonas en Clam Dycke. Verder weg dus en ook sterkere teams. Zeker dat laatste konden beide teams goed merken. Hoewel de meiden af en toe goed van zich af beten eindigde de C1 nu als 4e en de C2 als 5de en laatste. Wel was het voor beide team een leerzaam half jaar.

.

– De CMV startte het afgelopen seizoen met een groep van 8 meiden. Omdat de diversiteit in leef-tijd vrij groot was en het allemaal beginnende volleyballers waren werd er besloten ze vooralsnog niet in te schrijven voor de Nevobo-competitie. Wel hebben ze het hele jaar trouw getraind onder de bezielende leiding van Connie.

-Bij Tevoko is ook ruimte voor enthousiastelingen die wel graag een keer per week willen volley-ballen, maar geen competitieverplichtingen willen aangaan. Op maandagavond treedt wekelijks een recreantengroep aan getraind door Kees Slik. De grootte van deze groep fluctueert van 8 tot 14 per-sonen. Een aantal trouwe Kobeko-spelers maakt deel uit van deze groep

Het experiment van de “Recreanten Plus” is afgelopen seizoen eveneens voortgezet.

Deze groep bestaat uit een aantal ex-volleyballers die toch nog wel graag op enig niveau willen trainen maar niet meer de verplichting willen aangaan om wekelijks competitie te spelen.

Gedurende het seizoen bleek echter de trainingsopkomst dusdanig laag dat de groep werd samenge-voegd met D3. Omdat er bij D3 regelmatig werd ingevallen door deelnemers van de Recreanten Plus werd dit als een goede aanvulling beschouwd.

Organisatie

Het bestuur heeft gekozen voor een maandelijks overleg waarin de lopende zaken worden bespro-ken en het beleid wordt vastgesteld.

Daarnaast is er naar behoefte overleg met elkaar, met de commissies en met andere betrokken par-tijen.

– Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen geweest in de bezetting van het bestuur.

Wel heeft Leontine Verseput aan het eind van het seizoen 2018-2019 laten weten dat zij haar be-stuurswerkzaamheden niet meer kon combineren met haar overige activiteiten. Ze heeft met onmid-delijke ingang haar bestuursactiviteiten neergelegd. Helaas is op het moment van het schrijven van dit verslag nog geen opvolger gevonden. Het secretariaat wordt vooralsnog waargenomen door On-noline van Helden. Deze situatie wordt niet als wenselijk gezien. Het bestuur is daarom actief op zoek naar een 5e bestuurslid.

- De wedstrijdleiding werd het afgelopen seizoen verzorgd door Jari van Maanen. Alle wedstrijd-wijzigingen vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft hierover ook de contacten met de Ne-vobo.

Ook het komend seizoen zal Jari deze belangrijke taak blijven vervullen.

Jari zorgde tevens voor de wedstrijdschema's en de indeling van de scheidsrechters voor de thuis-wedstrijden. Ook dit zal hij komend seizoen blijven doen.

- Het bestuur houdt, net als voorgaande jaren, toezicht op de Buitentoernooi Commissie. Zij geeft

de Commissie vrijheid tot handelen, ook grotendeels in financieel opzicht echter wel in overleg

met de penningmeester.

- Vorige punt geldt ook voor de organisatie van de eilandcompetitie en de Technische Commissie.

- De Technische Commissie bestaat uit de trainers en een bestuurslid. De taak van deze commissie

is het samenstellen van de teams, trainingsschema’s en het maken en uitvoeren van het technisch beleid..

– Zoals in het bestuursverslag van vorig jaar al is vermeld is de sponsorcommissie het afgelopen seizoen inactief geweest. Desondanks hebben de leden van deze commissie (Jan Jacob Keyser en Jan Berend Stuut) zich bereid verklaard nieuw leven in de commissie te blazen als zich nieuwe vrijwilligers aandienen om hen te ondersteunen.

- De volgende trainers waren bereid het nieuwe seizoen de diverse trainingen voor hun rekening te nemen:

Dames 1, Dames 4. Meisjes C2, CMV jeugd– Connie Joling;

Heren 1, – Jitze Beintema/Ben Kenter/gezamenlijke H1 trainers

Dames 2 – Mieke van de Bent;

Dames 3/Recreanten Plus, – Ben Kenter;

Meisjes B – Leontien Verseput/Loran Klein Schaars

Meisjes C1 – Jan Berend Stuut

Recreanten – Kees Slik.

Door de sloop van de Koninghal moest er voor een aantal trainingen uit worden geweken naar de Beatrixzaal en de Bijenkorf. De meerkosten voor de huur van deze zalen zijn gecompenseerd door de gemeente Texel.

- Aanspreekpunten voor de jeugd waren dit seizoen: Meisjes C, CMV-jeugd - Connie Joling, Meis-jes B – Leontine. Jan Jacob Keyser heeft als bestuurslid Jeugdzaken onder zijn beheer.

- De vereniging telt op dit moment 74 competitie spelende leden, inclusief CMV.

Tevens zijn er 27 recreanten en 7 steunende leden.

Activiteiten en investering

– Op zaterdag 5 januari begonnen we het volleybaljaar 2019 met het inmiddels traditionele Olie-bonnentoernooi. Na een tweetal mindere jaren qua opkomst was het aantal leden dat aanwezig was weer heel behoorlijk en duidelijk groter dan de voorgaande jaren. Het Oliebollentoernooi blijkt dui-delijk in een behoefte te voorzien en zal ook zeker de komende jaren in deze vorm voortgezet wor-

den.

- Ook dit seizoen vond steevast op de dinsdagavond het spektakel van de Eilandcompetitie plaats.

Nog steeds is de trend dat het aantal deelnemende teams heel langzaam blijft dalen. Het bestuur blijft kijken, samen met de organisatie van de Eilandcompetitie, naar mogelijkheden om de Eiland-competitie (nog) aantrekkelijker te maken,

Desondanks is de organisatie van de EC er wederom in geslaagd een volleybalcompetitie te creëren die in een ontspannen sfeer plezier doet aan de deelnemers. Misschien vaak onderbelicht, maar de Eilandcompetitie blijft een geweldig visitekaartje van de vereniging Tevoko.

Brasserie TX heeft het afgelopen seizoen wederom haar naam als hoofdsponsor verbonden aan de Eilandcompetitie. Aan het eind van het afgelopen seizoen heeft Rob Sanders laten weten te stoppen met deze sponsoring. Langs deze weg wil het bestuur nogmaals haar dank uitspreken voor de vijf jaar waarin Rob de Eilandcompetitie mede mogelijk heeft gemaakt. Om de continuïteit van de Ei-landcompetitie financieel te waarborgen is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe sponsor en heeft deze gevonden in Restaurant BOSQ, welke zich bereid heeft verklaard op dezelfde condities als Brasserie TX met ingang van het seizoen 2019-2020 de sponsoring over te nemen.

De Eilandcompetitie is dit jaar zijn 50e levensjaar ingegaan. Dit jubileum zal gevierd worden op dinsdag 17 december. De organisatie van de Eilandcompetitie zal hier een passende invulling aan geven.

- Het buitentoernooi is dit jaar gespeeld op 25 en 26 mei. Werden we vorig jaar nog geplaagd door aanvankelijke regenval, dit jaar waren de weergoden ons weer goed gezind. Zowel zaterdag als zondag liet de zon zich regelmatig zien en met temperaturen rond de 20 graden was het heerlijk toeven op het Vierkante Stuk. Ook het gezicht van het Buitentoernooi Andre van der Vliet was dit jaar weer aanwezig, zodat de organisatiekraam weer als vanouds oogde. Zoals uit het financieel jaarverslag zal blijken zorgt het Buitentoernooi wederom voor een gezonde financiële buffer voor onze vereniging.

Het bestuur wil hierbij nog eens haar waardering uitspreken voor de organisatie en alle leden en vrijwilligers. Wij kunnen niet genoeg benadrukken wat het belang is van het Buitentoernooi voor onze vereniging. En niet alleen financieel.

-Onder de vlag van Tevoko hebben Jan Berend Stuut, Jari van Maanen, Erik le Roux en Kees Slik op zondag 25 augustus het Tevoko In-Dorp Toernooi georganiseerd. Een beachvolleybaltoernooi op de Groeneplaats, midden in den Burg dus. Gezien de aan de gang zijnde verbouwingen op de Groe-neplaats moest er flink geïmproviseerd worden, maar opnieuw werd er een prima beachvolley-gelegenheid gecreëerd. Het prachtige zomerweer (27 graden) deed de rest.

Hoewel kleinschaliger als het Buitentoernooi toch een bijzonder leuke reclame voor de volleybal-vereniging Tevoko.

-Tevoko heeft afgelopen seizoen haar website geheel vernieuwd. Omdat de oude website niet meer voldeed aan de wensen van het bestuur en de leden en deze ook niet kon worden omgebouwd, is er voor gekozen om een geheel nieuwe website te laten bouwen. Hiervoor zijn “de Webjongens” be-naderd die de nieuwe website zijn huidige vorm hebben gegeven.

Financiële ontwikkeling

Op financieel gebied was 2018-2019 een rustig jaar, met als enige grote uitgave de investeringen in de nieuwe website.

Het Buitentoernooi was, zoals hierboven reeds geschetst, organisatorisch en financieel prima verlo-pen

Mede hierdoor is onze financiële positie dit jaar weer sterker geworden.

Voor de verdere exacte cijfers wordt verder naar het financieel verslag verwezen.

- Het bestuur stelt voor om de contributie, buiten de indexering, niet te verhogen.

- De contributie voor de eilandcompetitieteams was voor het afgelopen seizoen € 205,- per team. Gezien de verhoging van de zaalhuur welke ingaat bij het betrekken van de nieuwe sporthal en het feit dat deze contributie al jaren niet geïndexeerd is wil het bestuur deze verhogen naar € 215,00

ingaande het seizoen 2019-2020.

- Het afgelopen boekjaar liep van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019

Toekomstverwachting

Het aantal competitie spelende leden van Tevoko vertoont al een aantal jaren een dalende tendens. Met enige pijn en moeite konden er dit jaar wederom 4 damesteams (senioren) gevuld worden, maar de bezettingsgraad van deze teams is uitermate mager en daardoor ook kwetsbaar. Ook in de jeugd zien we een afname, waardoor er een team minder is ingeschreven als vorig jaar. Waarbij wel moet worden aangetekend dat D3 in wezen ook nog een (A-) jeugdteam is.

Bij de heren senioren zien we op papier genoeg spelers voor twee teams. Helaas zijn hiervan een substantieel aantal spelers die zich niet willen vastleggen als competitiespeler. Hierdoor is het niet mogelijk een 2e herenteam in te schrijven voor de Nevobo-competitie.

Financieel zijn we een buitengewoon gezonde vereniging; de komende jaren zal het de uitdaging worden om qua samenstelling van het ledenbestand hier gelijke tred mee te houden. Dit is uiteraard niet alleen een taak voor het bestuur; ook de TC en in feite alle individuele leden gaat dit aan.

Het komend seizoen zullen de trainingen en wedstrijden in de nieuwe TXL-sporthal plaatsvinden.

Tevoko heeft een uitnodiging ontvangen voor de officiële opening en zal ook aanwezig zijn op de inloopdag zaterdag 28 september.

(Inmiddels hebben de eerste trainingen en wedstrijden al plaatsgevonden en heeft ook de Eiland-competitie haar eerste avonden gedraaid in de nieuwe hal.)

Alle trainingsgroepen zijn het komend seizoen voorzien van een trainer. Voor de langere termijn is er echter behoefte aan vervanging c.q. verjonging van het trainersbestand. Een eerste aanzet hier-voor is gegeven met de instroming van Jan Berend Stuut en Loran Klein Schaars als jeugdtrainers. Er lopen inmiddels hierover ook contacten met de Sportraad: andere Texelse verenigingen kampen met hetzelfde probleem. Wellicht is in de toekomst een professionele (meer)sporttrainer een oplos-sing.

Dezelfde uitdaging wacht het bestuur de komende jaren in het vervangen en verjongen van het be-stuur zelf. Los van de zoektocht naar een vijfde bestuurslid; het huidige bestuur is al een groot aan-tal jaren zittende in bijna ongewijzigde samenstelling en acht het wenselijk dat ook hier de komende jaren een aantal mutaties plaats zullen vinden.

Namens het bestuur van Tevoko;

Ben Kenter – Voorzitter

Marco Tuntelder – Penningmeester

Onnoline Zegeren – Ledenadministratie/secretariaat

Jan Jacob Keijser – Jeugdzaken